සුන්දර නුවරඑළිය

මිහිදුම්වලින් වට උනු සුන්දර කදු පන්ති සිතල සුලග ගත සිත කුල්මත් කරති සිතල ජලය සපිරුනු පිරිසිදු ඇල දොලකි වරක් පැමින විදගනු නුවරඑළිය සිරි ග්‍රෙගරි වැවේඅත් අල්ලන් යනෙන විට බෝට් සවාරිය කාගේත් සිත් ගත්ත සුන්දර සද තැන්න මනරම් සිරි මවන නවසීලන්ත සිරි මැවෙනා අබෙවෙල ලෝකාන්තය මවනා සිරි අසිරි කුරුලු ජෙව විවිධත්වය සොබාසිරි ලංකාවේ සොදුරු තැනකි නුවරඑළි […]

මිහිදුම්වලින් වට උනු සුන්දර කදු පන්ති
සිතල සුලග ගත සිත කුල්මත් කරති
සිතල ජලය සපිරුනු පිරිසිදු ඇල දොලකි
වරක් පැමින විදගනු නුවරඑළිය
සිරි

ග්‍රෙගරි වැවේඅත් අල්ලන් යනෙන විට
බෝට් සවාරිය කාගේත් සිත් ගත්ත
සුන්දර සද තැන්න මනරම් සිරි මවන
නවසීලන්ත සිරි මැවෙනා
අබෙවෙල

ලෝකාන්තය මවනා සිරි අසිරි
කුරුලු ජෙව විවිධත්වය සොබාසිරි
ලංකාවේ සොදුරු තැනකි
නුවරඑළි
රැකගනු මැනවි නුදුරේ මහමෙරක් වටි

D.W.Harsha Chathuranga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *